หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุจราจร เสาล้มลุกจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
จ้างเหมาการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี21 กันยายน 2565

การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ(เพิ่มเติม)
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ