ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 330
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุจราจร เสาล้มลุกจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
จ้างเหมาการปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารสำนักงานและรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลวังศาลา เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี21 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดีในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กันยายน 2565
ซื้อนมยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม) และสำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2565