ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 261
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์แบบแผงแยก ขนาด ๒๐๐ w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
จ้างวางท่อประธานประปาหมู่บ้านหนองเสือ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ชุดดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2565