เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังศาลา ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังศาลา

2 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565
 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลวังศาลานายวิสุทธิ์ วอนเพียร 
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังศาลา
เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวังศาลา ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวังศาลา เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 10 เพื่อให้การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 -2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนเพื่อประชาชนและประชาชนตำบลวังศาลา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!