สภาเทศบาลตำบลวังศาลาได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา

30 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 วันจันทร์ ที่  30 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. 
 สภาเทศบาลตำบลวังศาลาได้เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี 2565 
  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา 
 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
1. ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว(รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลวังศาลา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)
3. ญัตติขอรับความเห็นชอบในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในงบลงทุน
4. ญัตติขออนุมัติใช้เงินสะสมของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5. ญัตติขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯตำบลวังศาลา
6. ญัตติขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(Memorandum of Agreement ) การกำจัดขยะมูลฝอย
#ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ✅
 
#เทศบาลตำบลวังศาลา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!