ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยาให้กับพื้นที่ตำบลวังศาลา โดยในวันนี้ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแจง บริเวณทางเข้าบ้านหนองแจง ถึงบ้านลุงขาว

26 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

  นายวิสุทธิ์ วอนเพียร นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา 
 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ออกดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคชิคุนกุนยาให้กับพื้นที่ตำบลวังศาลา  
 
โดยในวันนี้ วันที่ 26 พฤษภาคม 2565
 ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแจง บริเวณทางเข้าบ้านหนองแจง ถึงบ้านลุงขาว
โดยเจ้าหน้าที่จะออกให้บริการ ฉีดพ่นหมอกควัน ในระหว่างวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2565 ให้ครอบคลุมทั้ง 10 หมู่ ในเขต เทศบาลตำบลวังศาลา และเพื่อความสะอาดปลอดภัยของทุกครัวเรือน 
จึงขอให้ทุกครัวเรือนปฏบัติดังนี้
๑. จัดเก็บเสื้อผ้าให้มิดชิด
๒. อาหารควรมีภาชนะปิดมิดชิด หรือ เก็บใส่ตู้กับข้าวให้มิดชิด
๓. เด็ก คนชรา ผู้ป่วย ควรนำมาอยู่ข้างนอก หรือ ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 หากประชาชนท่านใดมีความประสงค์ต้องการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียง สามารถแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลวังศาลาได้ทันที และเทศบาลตำบลวังศาลาต้องขออภัยในความไม่สะดวกแก่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ                                
#เทศบาลตำบลวังศาลา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!