จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

12 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 จังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญชวนจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 และลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และช่วยป้องกันลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งลดมลภาวะที่เกิดจากฝุ่นละอองและหมอกควัน ในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 พร้อมทั้งขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 
 
  จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ” ซี่งตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 25965 วันวิสาขบูชา หรือวันที่เห็นสมควร โดยการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ส่วนราชการ หน่วยงานหรือสถานที่ที่เห็นสมควร สามารถติดต่อขอพันธุ์ไม้ได้ที่หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ https://cloud.forest.go.th/s/SZpRmKtePkPYr4x/download  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวขอให้จัดขึ้นภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!