จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนร่วมพิธีในวันวิสาขบูชา กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดกาญจนบุรี

10 พฤษภาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนร่วมพิธีในวันวิสาขบูชา กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในโครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา จังหวัดกาญจนบุรี
 
 นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า  จังหวัดกาญจนบุรี โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565
 
  ในวันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565 
ที่ ศาลาการเปรียญและพระอุโบสถ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมระดับจังหวัด 
 
 เวลา 07.00 น. พิธีมอบรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี พ.ศ.2564 และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  
 
 เวลา 19.30 น. พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การฟังพระธรรมเทศนาและเวียนเทียน  
 
 ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย น้อมนำหลักธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดกิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข มาตรการป้องกันของทางจังหวัดอย่างเคร่งครัด 
 
  วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากก เมื่อวันวิสาขบูชาเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนทั่วโลกทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ทำการบูชาด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการทำบุญตักบาตรให้ทาน รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา และเวียนเทียนรอบพุทธสถาน เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ  และพระปัญญาคุณ ของพระองค์ผู้ทรงเป็นดวงประทับของโลก จึงเป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เพื่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคมส่วนรวม 
 
         จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือ เข้าวัดปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง แต่งกายด้วยชุดขาว ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดใกล้บ้าน 
 
                       
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!