กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๓๕๖๕

22 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

 วันที่ 22 เมษายน 2565
เวลา 08.30 น.
เทศบาลตำบลวังศาลา โดยการนำของ
 นายวิสุทธิ์ วอนเพียร
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลวังศาลา จัดโครงการวันเทศบาล ประจำปี 2565 
 โดย นายวิสุทธิ์ วอนเพียร 
นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลาได้อ่าน สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันเทศบาล ประจำปี 2565 และจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดในเขตเทศบาลตำบลวังศาลา ประกอบด้วย
 วัดหนองเสือ  วัดวังศาลา วัดโพธิ์ศรีสุขาราม 
  โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด นอกจากจะเป็นการสร้างบุญกุศลแล้ว ยังเป็นการช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ให้สร้างจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต
ประวัติความเป็นมาวันเทศบาล 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของไทยใหม่ ให้ทันสมัยเป็นอันเดียวกันกับนานาอารยะประเทศโดยจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในรูปแบบสุขาภิบาล ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2441 และได้ขยายการตั้งสุขาภิบาลออกไปในท้องถิ่นต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 
และกำหนดให้วันเทศบาลตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532 ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!