ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 สิงหาคม 3107 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน และรายงานต่างๆ รายไตรมาสที่ ๓(เดือนตุลาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๔)
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 พฤศจิกายน 2564 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท :  13 สิงหาคม 2564 จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท :  9 สิงหาคม 2564 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดต่อโควิด ๑๙
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 สิงหาคม 2564 จ่ายขาดเงินสะสม(ครั้งที่ ๑)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 4 สิงหาคม 2564 ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการป้องกันและระงับโรคติดเชื้อโควิด ๑๙
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 กรกฎาคม 2564 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : สถิติการเงิน 7 กรกฎาคม 2564 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 22 มิถุนายน 2564 รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 มิถุนายน 2564 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 6 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564