ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 238
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2565
จ้างบุคคลภายนอกฉีดพ่นหมอกควัน (คนที่ ๒) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2565
จ้างบุคคลภายนอกฉีดพ่นหมอกควัน (คนที่ ๑) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2565
จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์โตโยต้า รถตู้ ทะเบียน นข ๒๓๗๗ กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤษภาคม 2565
จ้างทำป้ายไวนิลวันฉัตรมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤษภาคม 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)6 พฤษภาคม 2565
จ้างโครงการสำรวจและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 พฤษภาคม 2565
ครุภัณฑ์สำนักงาน ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ27 เมษายน 2565
ซื้อที่นอนปิคนิคพร้อมหมอน โครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลตำบลวังศาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2565