ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 91
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะพร้อมตรวจเช็คสภาพ ทะเบียน ๘๒-๑๕๘๘ กาญจนบุรี (สีเขียว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2564
จ้างจัดทำที่สำหรับลอยกระทง (เพิ่มเติม จำนวน ๑ จุด) ตามโครงการวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ ทะเบียน บพ ๕๒๑๗ กาญจนบุรี (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยากำจัดแมลงบินและทรายทีมีฟอส) โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 พฤศจิกายน 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๒ เพิ่มพูนวิลล่า โดยวิธีคัดเลือก21 พฤศจิกายน 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ซอย ๔ เชื่อม ซอย ๕ โดยวิธีคัดเลือก21 พฤศจิกายน 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2564